LOADING...

Câu hỏi thường gặpChung

Thanh toán

1. Làm thế nào để kích hoạt được khóa học ?
2. Làm sao để đăng ký và đăng nhập ?
3. Chính sách hoàn trả học phí trên như thế nào ?
4. Hệ thống báo mobile đã tồn tại trên hệ thống
1. Làm thế nào để thanh toán ?
2. Làm thế nào để thanh toán tại nhà? 

Học tập

 
1. Mã kích hoạt được sử dụng bao nhiêu lần ?
2. Tham gia khóa học trên Unica như thế nào ?
3. Nếu có thắc mắc trong khóa học, tôi có thể hỏi ai ?